Untitled 1

د ایډزاو STDs تر منځ توپیرونه:

13.11.2006 14:52 - ایډز یوازې د جنسي نژدیوالي د لارې نه بلکه د نورو لارو هم انتقالیری.
- د ایډز په ویروس د اخته کیدو څخه وروسته د درمل هیڅ امکان نشته.
- د ایډز عامل پخپله د مرگ او اعراضو او علایمو د تبارز سبب نه بلکې د ژغورنې سیستم  د کمزوري کولو په واسطه د نورو انتاناتو د مداخلې چانس زیاتوي چې همدغه ثانوي انتانات د اعراضو اوعلایمو د تبارز او د اخته شخص د مرگ سبب گرځي .
- د ایډس عامل  Oncogenic   اغیزي نه لري.